گرید های مختلف ساخته شده با بوت استرپ

col-lg-12
col-lg-6
col-lg-6
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2

دیگر گرید ها

col-xs-6
col-xs-6
col-lg-8
col-sm-6
col-sm-6
col-lg-6
col-md-6
col-md-6
col-lg-4
col-sm-6
col-sm-6