دکمه های پیشفرض
دکمه های سایه افتاده
دکمه های گرد
دکمه کشویی
دکمه تقسیم کشویی
دکمه های توجیهی
دکمه بلوک را فشار دهید
اندازه دکمه ها
دکمه همراه ایکون
دکمه های گروهی

دکمه های گروهی عمودی

دکمه های گروهی درج

گروه های چندگانه

چک باکس

دکمه های رادیویی