جدول پایه
# نام کوچک نام خانوادگی نام کاربری
1 علی علوی @ali
2 مهدی مهدوی @mahdi
3 رضا رضایی @reza
جدول نوار
# نام کوچک نام خانوادگی نام کاربری
1 علی علوی @ali
2 مهدی مهدوی @mahdi
3 رضا رضایی @reza
جدول کادری
# نام کوچک نام خانوادگی نام کاربری
1 مهدی مهدوی @mahdi
رضا رضایی @reza
2 علی علوی @ali
3 صادق @sadeg
جدول شناور
# نام کوچک نام خانوادگی نام کاربری
1 رضا رضایی @reza
2 مهدی مهدوی @mahdi
3 صادق @sadeg
4 علی علوی @ali
جدول پیشرفته
شرکت توضیحات سود وضعیت
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 12120.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 56456.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 14400.00$ Paid
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 2323.50$ Paid
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 12120.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 56456.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 12120.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 56456.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 12120.00$ فعال
نام تستی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم 56456.00$ فعال